Ljusterö Golfklubb

Tävlingsvillkor

Villkor för tävling

Tävlingarna spelas enligt de gällande publikationerna av Regler för golfspel (from Jan 2023), Spel- och tävlingshandboken samt Lokala Regler för Ljusterö Golfklubb. Dessutom gäller följande tävlingsbestämmelser för klubbens tävlingar om inte annat beslutats för den enskilda tävlingen.

Deltagare

För att få delta krävs att spelaren är aktiv medlem i en golfklubb och att anmälningsavgift för den aktuella och för tidigare tävlingar är erlagda. Spelare som inte är medlemmar i Ljusterö GK, samt medlemmar med begränsat medlemskap, måste dessutom betala ”greenfee” enligt gällande differentierad prislista som visas vid anmälan i Mingolf.se. Vissa tävlingar är öppna endast för medlemmar i Ljusterö Golfklubb.

Omfattning och spelform

Handicapklasser

Vid klubbens tävlingar gäller följande indelning om inget annat bestäms för en specifik tävling:

 

Klass A handicap till och med 9,9

Klass B handicap 10,0 till 17,9

Klass C handicap 18,0 till 35,9

Klass D handicap 36-54

 

Vid färre än två deltagare eller två lag i en klass kan den slås samman med en annan klass eller inställas enligt beslut av tävlingsledningen

Avgörande vid lika resultat

Vid lika resultat särskiljs deltagarna på följande sätt:

1. Spelhandicapmetoden

2. Matematiska metoden

3. Lottning

4. ”Sudden Death” vid KM och Flaggtävling

Anmälan

Anmälan görs via Mingolf.se. Anmälningstidens utgång är normalt klockan 24, 5 dagar före första tävlingsdag vid helgtävlingar, samt 4 dagar vid vardagstävlingar, med undantag för Fredagstävlingar, H60 samt Tisdagsgolf. Vid återbud efter anmälningstiden utgång, utan godtagbart skäl, debiteras anmälningsavgift. Spelare som uteblir från start, utan godtagbart skäl, kan debiteras dubbel anmälningsavgift. (Godtagbara skäl, se 8.1.2.5 i Spel- och tävlingshandboken). Betalning (Swish, kort eller faktura) sker i samband med anmälan på Mingolf.se (Swedbank Payex)

Efteranmälan

Tävlingsledningen beslutar vid varje enskilt tillfälle om efteranmälan godtas eller ej.

Överanmälan

Om inte tävlingsledningen väljer något annat, gäller anmälningsordning som urvalsprincip när fler spelare anmält sig än det finns platser i tävlingen.

Överiga villkor

Prisutdelning

Prisutdelning sker snarast möjligt efter det att varje klass är avgjord. Priser som inte avhämtas av spelaren vid prisutdelningen tillfaller nästa spelare i resultatlistan.

”Scoring area”, scorekortsinlämning

Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat sitt scorekort till tävlingsledningen och har lämnat platsen för inlämning.

Resultat – tävlingen officiellt avslutad

När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.

Hundar på banan

Under tävlingar arrangerade av Ljusterö Golfklubb är det tillåtet att medföra hund förutsatt att den är kopplad samt att övriga tävlare i bollen har gett sitt medgivande. Hundägaren skall senast dagen innan erhålla ett medgivande från övriga i bollen.

Speltempo

Vid Slaggolf tar du upp din boll på ett hål när dina erhållna slag är förbrukade, likaså vid Poängbogey när du inte längre kan erhålla någon poäng.

Överträdelse

Överträdelse av ett villkor för en tävling kan leda till att spelaren diskvalificeras i tävlingen.

Tävlingsregler

Avbrott i spelet (anm. i Regel 5-7)

Tävlingsledningen tillkännager avbrott och återupptagande av spelet genom sirensignaler. Spelarna måste avbryta spelet enligt Regel 5-7b och dess Anmärkning. Spelet återupptas enligt Regel 5-7c efter det att tävlingsledningen bestämt att spelet ska återupptas.

Följande signaler används:

Avbryta spelet omedelbart – En lång signal med sirén.
Avbryta spelet – Tre signaler med sirén, upprepade gånger.
Återuppta spelet – Två korta signaler med sirén, upprepade gånger.

Plikt för brott mot tävlingsregeln: Diskvalifikation.

Transportmedel

Spelare får under en fastställd rond inte använda sig av någon form av transportmedel, annat än efter tillåtelse från tävlingsledningen. Se ”Committee Procedures, section 8; Model Local Rule G-6”

 

Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel. Om banchefen ej tillåter transportmedel p.g.a. banförhållanden, t.e.x. vatten på banan så gäller detta i första hand.

*Plikt för brott mot tävlingsregeln

Matchspel – Efter avslutandet av det hål där regelbrottet upptäcktes, justeras ställningen i matchen genom att avdrag görs med ett hål för varje hål där ett regelbrott skett. Maximalt avdrag per rond – Två hål.

 

Slagspel – Två slag för varje hål där något regelbrott skett. Maximal plikt per rond – Fyra slag (två slag på vart och ett av de två första hålen där något regelbrott skett).

 

Matchspel eller slagspel – Om ett regelbrott upptäcks mellan spelet av två hål anses det ha upptäckts under spelet av nästa hål och plikten måste påföras utifrån den förutsättningen.

 

Bogey– och partävlingar – se Regel 21.3c, Anmärkning 1.


Poängbogeytävlingar – se Regel 21.1c, Anmärkning 1.

 

*Användande av varje form av otillåtet transportmedel måste avbrytas omedelbart så snart det upptäcks att ett regelbrott skett. I annat fall är spelaren diskvalificerad.

Plikt för brott mot tävlingsregel (om inget annat sägs i tävlingsregeln)

Matchspel – Förlorat hål; Slagspel – Två slag

Tävlingskommittén – Ljusterö Golfklubb

2022-05-31