Ljusterö Golfklubb

Stadgar

Ljusterö Golfklubb, är en ideell förening, stiftad den 12 november 1991 med hemort i Österåkers kommun, Stockholms län. Dessa stadgar är ursprungligen fastställda den 12 november 1991 och ändrade den 2 maj 1999, den 23 januari 2003,
den 29 april 2006, 28 april 2012 samt den 7 november 2020.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1§ ÄNDAMÅL

Ljusterö Golfklubb (klubben) har som ändamål att verka för att medlemmarna kan utöva golfspel på Ljusterö golfbana, som ägs av Ljusterö Golf AB, i enlighet med idrottens och klubbens verksamhetsidé. Klubben skall i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott.

2§ SAMMANSÄTTNING

Klubben består av de fysiska personer som har upptagits som medlemmar.

3§ TILLHÖRIGHET

Klubben är medlem i Svenska Golfförbundet (SGF) och därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF). Klubben tillhör Stockholms golfdistriktsförbund (SGDF).

 

Klubben är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsbestämmelser, övriga bestämmelser och beslut fattade av överordnat idrottsorgan. På begäran av Riksidrottsstyrelsen (RS), SGF styrelse (FS) eller respektive GDF eller DF-styrelse är klubben skyldig att ställa sina handlingar till förfogande samt lämna begärda uppgifter.

4§ BESLUTANDE ORGAN

Klubbens beslutande organ är årsmöten (höst-/och vår), samt extra medlemsmöten.

5§ FIRMATECKNING

Klubbens firma tecknas av styrelsen eller av ledamöter i styrelsen, enligt beslut av styrelsen.

6§ VERKSAMHETS-/och RÄKENSKAPSÅR

Klubbens verksamhets-/och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari t.o.m. 31 december. Styrelsens arbetsår omfattar från och med höstmötet till och med efterföljande höstmöte.

7§ STADGETOLKNING

Fråga om tolkning av dessa stadgar eller om förhållande som inte är förutsett i stadgarna, avgörs av nästkommande årsmöte eller i trängande fall av styrelsen.

9§ UPPLÖSNING AV KLUBBEN

För upplösning av klubben krävs beslut av två efter varandra följande ordinarie årsmöten, höst och vår i valfri ordning. I kallelse till möte om upplösning av klubben, skall denna fråga anges på dagordningen. Minst 2/3 av antalet avgivna röster skall stödja förslaget om upplösning vid båda mötestillfällena.

 

I beslut om upplösning av klubben skall anges att klubbens tillgångar skall användas till bestämt golffrämjande ändamål.

 

Beslutet, med bestyrkta kopior av styrelse-/och mötesprotokoll, samt revisionsberättelse, balans- och resultaträkningar, skall omedelbart sändas till SGF.

KLUBBENS MEDLEMMAR

10§ MEDLEMSKAP

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den till vilken styrelsen överlämnat beslutanderätten. Den som innehar en spelrätt, måste ansöka om medlemskap i klubben för att fa spela på golfbanan. En spelrätt upplåts genom anteckning i spelrättsregistret. Bevis om spelrätt utställs på personen i fråga (spelrättsinnehavaren).

 

Antalet spelrätter regleras i avtal med Ljusterö Golf AB.

 

Ansökan om medlemskap får avslås endast om särskilda skäl finns. Dessa kan vara:

 

 • Hänsyn till arten eller omfattningen av golfklubbens verksamhet,
 • Sökanden antas komma att motarbeta klubbens ändamål eller intressen,
 • Sökanden har tidigare varit medlem och utträtt enligt 11 § 3 stycket, (detta skäl får inte användas om vederbörande betalar de uteblivna avgifterna i

samband med ansökan).

 

Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen redovisas och vad sökanden har att iaktta enligt 15 kap. RF stadgar om hen önskar överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar skriftligen avsändas till den som fatt avslag på sin ansökan.

 

Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde senast inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades enligt reglerna i 15 kap. RF stadgar.

 

Genom beslut av årsmöte får person på förslag av styrelsen väljas till hedersmedlem i klubben.

11§ UTTRÄDE

Medlem som vill utträda ur klubben, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat klubben.

 

Medlem, som äger spelrätt och utträder ur klubben, skall sälja spelrätten med hembudsrätt för Ljusterö Golf AB. Medlem som inte har betalt sina avgifter till klubben och spelrättsavgifter till Ljusterö Golf AB, skall anmodas att betala inom 30 dagar efter det att hen mottagit påminelse. Underlåter medlem att betala medlemsavgift inom tre månader från ursprungliga förfallodagen, och beviljar styrelsen inte anstånd, skall denne anses ha anmält sitt utträde ur klubben.

12§ UTESLUTNING

Medlem får inte uteslutas ur klubben av annan anledning än att hen motarbetat klubbens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat klubbens intressen. Klubben skall ta hänsyn till eventuell tidigare tilldelad varning.

 

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får medlemmen tilldelas varning.

 

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas innan medlemmen beretts tillfälle att yttra sig inom av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar. Medlemmen skall underrättas om skälen till den tilltänkta åtgärden.

 

Beslut om uteslutning eller varning fattas av styrelsen. Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid, längst 6 månader från dagen för beslutet.

 

I beslut enligt ovan skall skälen redovisas och vad medlemmen har att iaktta enligt 15 kap. RF stadgar om hen önskar överklaga beslutet. Beslut skall avfattas skriftligen och inom tre dagar sändas till den beslutet avser. Beslut får överklagas av den berörde inom tre veckor enligt 15 kap. RF stadgar.

13§ RÄTTIG-/OCH SKYLDIGHETER

Medlem i klubben:

 

 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
 • har rätt till information om klubbens verksamhet,
 • skall betala fastställda avgifter till klubben och Ljusterö Golf AB; dock är Hedersmedlem befriad från avgifter till klubben,
 • skall följa klubbens stadgar och de beslut som fattats av klubbens organ samt följa de i 3 § nämnda organisationernas stadgar, bestämmelser och beslut,
 • har inte rätt till del av klubbens behållning eller egendom vid upplösning av

14§ IDROTTSLIG VERKSAMHET

Medlem har rätt att delta i klubbens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten.

 

Medlem får, om inte klubbens styrelse beslutar annat, delta i tävling eller uppvisning enligt de bestämmelser som utfärdats av SGF.

MEDLEMSMÖTEN

15§ ALLMÄNT

Klubbens medlemsmöten är årsmöten, uppdelat på höst och vår samt extra medlemsmöte.

 

Medlemsmöten är öppna för alla medlemmar och representanter för RF, DF, SGF och GDF.

16§ RÖSTRÄTT

På klubbens möten har medlemmar, som har fullgjort sina ekonomiska förpliktelser, röst- /yttrande-/och förslagsrätt. Medlem som är under 15 år, har inte rösträtt. Rösträtten är personlig. Dock kan, vid förhinder för röstberättigad medlem, rösträtten utövas genom ombud. Ombudet skall själv vara medlem i föreningen och uppvisa skriftlig dagtecknad fullmakt. Ombud får inte företräda fler än en medlem vid mötet.

 

Närvarande representanter för RF, DF, SGF och GDF samt medlem under 15 år och medlem som inte har rösträtt, har yttrande- och förslagsrätt på klubbens möten.

17§ ÄRENDEN

Vid klubbens möten skall ärenden upptagna i stadgarna förekomma. Utöver dessa får medlem och styrelse avge förslag till ärenden. Motion (förslag) från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före sådant möte. Styrelsen skall avge skriftligt yttrande över denna.

18§ BESLUTSFÖRHET

Klubbens möten har beslutsförhet med det antal röstberättigade medlemmar som, enligt upprättad röstlängd, är närvarande på mötet.

19§ BESLUT OCH OMRÖSTNING

Beslut fattas med ja-/eller nejrop eller efter omröstning (votering) om sådan begärs. Beslut efter ja-/nejrop (utan omröstning) är fattat med acklamation.

 

Beslut enligt 8 och 9 § § avgörs med där angiven röstmajoritet (kvalificerad majoritet). Beslut avseende val avgörs så att den/de väljs som erhåller högsta antalet avgivna röster (enkel relativ majoritet). Övriga beslut avgörs så att bifall kräver mer än hälften av antalet avgivna röster (enkel absolut majoritet).

 

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet. Vid omröstning som ej avser val gäller, vid lika röstetal, det förslag som biträds av mötets ordförande, om hen är röstberättigad. Är hen inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

 

Beslut bekräftas med klubbslag.

20§ ÅRSMÖTEN

Årsmöten är klubbens högsta beslutande organ. Det genomförs i form av ett höst- och ett vårmöte. Höstmöte hålls före november månads utgång och vårmöte före maj månads utgång. Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för respektive möte.

 

Kallelse med förslag till dagordning skall, senast tre veckor före mötet, sändas till medlemmarna med brev, e­ post eller i klubbens informationsblad samt anslås på klubbens anslagstavla. Kallelse får tillsändas en per hushåll.

 

Verksamhets- /förvaltnings-/och revisionsberättelse, resultat- och balansräkning, verksamhetsplan med budgetförslag, styrelsens och valberedningens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande skall, i förekommande fall, senast en vecka före höst- respektive vårmöte finnas tillgängliga, i tryckt form, på plats som anges i kallelsen och skall tillhandahållas på mötet.

21§ ÄRENDEN VID HÖSTMÖTE

Vid höstmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

 

 • Fastställande av röstlängd för mötet,
 • Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt,
 • Fastställande av föredragningslista,
 • Val av ordförande och sekreterare för mötet,
 • Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet,
 • Val av klubbens ordförande för en tid av (1) år,
 • Val av halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av (2) år,
 • Val av suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av (1) år;
 • Val av (2) revisorer samt (1) suppleant för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter inte delta.
 • Val av (2) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år;
 • Avgifter för nästkommande år,
 • Fastställande av budget för det kommande verksamhets- /och räkenskapsåret,
 • Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner,
 • Övriga frågor.
 •  

Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.

22§ ÄRENDEN VID VÅRMÖTE

Vid vårmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

 

 • Fastställande av röstlängd för mötet.
 • Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 • Fastställande av föredragningslista.
 • Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 • Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 • Styrelsens årsrapport innehållande verksamhetsberättelse, resultaträkning och balansräkning eller om så erfordras enligt lag, årsredovisning/årsbokslut, för det senaste räkenskapsåret.
 • Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.
 • Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 • Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 • Övriga frågor.
 

Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.

23§ EXTRA MEDLEMSMÖTE

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra medlemsmöte.

 

Styrelsen är skyldig att kalla till extra medlemsmöte när en revisor eller minst 30 av klubbens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan begäran skall ske skriftligen och innehålla skälen för begäran.

 

När styrelsen mottagit begäran om extra medlemsmöte skall den inom 14 dagar kalla till sådant möte. Mötet skall hållas inom två månader från kallelsen. Kallelse med förslag till föredragningslista och eventuella handlingar skall senast 7 dagar före extra medlemsmöte tillsändas medlemmarna via brev eller e-post och anslås på klubbens anslagstavla. Kallelsen kan tillsändas en per hushåll.

 

Om styrelsen inte kallar till extra medlemsmöte, får den eller de som begärt mötet utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke.

 

Vid extra medlemsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

 

Om rösträtt och beslutsförhet på extra medlemsmöte gäller vad som sägs i 15 och I 6 § §.

VALBEREDNING

24§ SAMMANSÄTTNING, UPPDRAG

Valberedningen består av två ledamöter och väljs av höstmötet. Den skall senast fyra veckor före höstmötet till styrelsen överlämna förslag på ledamöter till styrelseplatser och valbara funktionärer.

REVISION

25§ REVISORER

Revisorerna är valda av medlemmarna och skall för deras räkning mellan årsmöten granska styrelsens arbete. Minst en ordinarie revisor samt suppleant skall ha den insikt i och erfarenhet av redovisning och ekonomiska förhållanden som med hänsyn till föreningens ändamål samt arten och värdet av föreningens tillgångar fordras för uppdragets fullgörande.

 

Revisor behöver inte vara medlem i klubben.

 

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av klubbens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

 

Klubbens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast fem veckor före vårmötet.

 

Revisorerna skall, i enlighet med god revisionssed, granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets-/och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast två veckor före vårmötet.

STYRELSE

26§ SAMMANSÄTTNING

Styrelsen består av ordförande och tre till nio övriga ledamöter samt tre suppleanter. Styrelsen bör ha en sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män kan nås samt att olika åldersgrupper finns representerade.

 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och de övriga befattningshavare som behövs.

 

Vid förfall för ledamot inträder suppleant enligt av höstmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt den av höstmötet fastställda turordningen för tiden t o m nästföljande höstmöte.

 

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande-/och förslagsrätt. Hen får utses till be­ fattning inom styrelsen.

27§ STYRELSENS ARBETSUPPGIFTER

När årsmöte inte är samlat är styrelsen golfklubbens beslutande organ. Styrelsen ansvarar för klubbens angelägenheter.

 

Styrelsen skall – inom ramen för RF: s, SGF: s och dessa stadgar – svara för klubbens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

 

Styrelsen skall särskilt:

 

 • tillse att klubben följer gällande lagar och bindande regler,
 • verkställa av årsmötet fattade beslut inom ramen för fastställd budget,
 • planera, leda och fördela arbetet inom klubben,
 • ha arbetsgivaransvar för egenanställd personal,
 • ansvara för och förvalta klubbens medel samt redovisa dessa enligt god redovisningssed,
 • lämna revisorerna de upplysningar och handlingar som behövs för att de skall kunna fullgöra sina uppgifter enligt stadgarna och god revisionssed,
 • förbereda års-/och övriga medlemsmöten.
 

Ordföranden är klubbens officiella representant och skall leda styrelsens förhandlingar och arbete. Vid ordförandens förfall skall vice ordföranden eller annan som styrelsen utser, träda in i ordförandens ställe.

 

I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande.

28§ STYRELSENS ARBETSSÄTT

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ordinarie ledamöter begär det.

 

Kallelse till sammanträde skall i god tid tillställas samtliga ledamöter med uppgift om vilka ärenden som skall behandlas.

 

Styrelsen är beslutför när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens närvarande ledamöter är ense om beslutet.

 

Vid lika röstetal gäller det förslag som biträds av

 

ordföranden. Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.

 

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden. Avvikande mening skall antecknas till protokollet. Protokoll skall föras i nummerföljd.

29§ ÖVERLÅTA BESLUTANDERÄTT

Styrelsen får lämna över sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till kommitté, annat organ i klubben, enskild medlem eller anställd samt representant för Ljusterö Golf AB.


Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande, enligt föregående stycke, skall fortlöpande hålla styrelsen underrättad.


Här slutar stadgarna.